منشور جهاد كشاورزي در بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) در جمع مسوولان و كاركنان وزارت جهاد كشاورزي كشاورزي

منشور جهاد كشاورزي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) در جمع مسوولان و كاركنان وزارت جهاد كشاورزيكشاورزي ‏, امنيت غذايي و توسعه دستگاه كشاورزي براي كشور ما بسيار مهم است, چون امنيت غذايي براي كشوري بزرگ, پرجمعيت و داراي هدف هاي بلند بسيار مهم است, لذا بخش كشاورزي و دامداري ما يك بخش ويژه و استثنايي است و همه بايد براي آن تلاش كنند.كشاورزي در اسلامدر اسلام هم آگاهانه و با توجه نسبت به كشاورزي تاكيد شده است . حديث بسيار پرمعنا و پرمضموني درباره كشاورزان نقل شده است : ‹الزارعون كنوز الله في ارضه› يعني كشاورزان كساني هستند كه گنجينه هاي خدا در زيرزمين را مي دروند و استخراج مي كنند. طلا و نفت وسيله ي به دست آوردن مايحتاج زندگي است اما محصول غذايي مهمترين مايحتاج زندگي است .كشاورزي يكي از اساسي ترين محورهاي توسعها ين را براي اين عرض مي كنيم كه همه ي دست اندركاران كشور و به خصوص مسوولان وزارت جهاد كشاورزي توجه كنند همان طور كه از اول انقلاب بارها تكرار شده است كه كشاورزي يكي از اساسي ترين محورهاي توسعه در كشور ماست , يك چيزحاشيه ئي نيست. توجه به صنعت كه لازم است نبايد موجب عطف توجه از كشاورزي شود.روحيه و فرهنگ جهاديدر نظام جمهوري اسلامي  و به بركت انقلاب اسلامي همه ي تلاش ها سرعت و كارايي مضاعفي پيدا مي كند. آنچه انقلاب اسلامي به مردم ما داد, فرهنگ جهادي  بود. فرهنگ جهادي در همه ي صحنه ها و عرصه ها به كار مي آيد و در زمينه ي كارهاي زيربنايي كشاورزي و دامداري و  امثال اينها هم از اول انقلاب روح و فرهنگ جهادي وارد ميدان شد.جوشش , تحرك و نشاط براي خدمتگزاريبعضي در باره انقلاب هاي دنيا اين طور اظهار نظر كرده اند كه انقلاب ها بعد از آن كه به پيروزي  رسيدند , سيال بودن و جوشندگي و تحرك و پيشرفت آنها از بين مي رود و به دستگاههاي ايستا و بي تحرك تبديل مي شوند. اما در مورد انقلاب ما پديده اي ديده شد كه اين فرضيه را از كليت انداخت و در اين جا غلط از آب درآمد زيرا خود انقلاب دستگاههايي را به جود آورد كه در ذاتشان حركت و جوشش انقلابي و سريع و جهادي وجود داشت .فرهنگ جهادي , جهاد سازندگي و نهادهاي انقلابييكي از دستگاهها جهاد سازندگي بود يكي از دستگاهها سپاه بود, يكي از دستگاهها بسيج بود اينها دستگاههايي هستند كه شكل اداري و ثابت و ايستا و متحجر و منجمد نداشتند, ولو سازماندهي و تشكيلات و نظم در اينها وجود داشت , اما همان حالت حركت پيشرفت و جهش كه در خود انقلاب وجود داشت د راينها هم وجود داشت. در دفاع هشت ساله بسيج و تحرك مردم را ديديد. در ميدان كار و سازندگي و پيشرفت روحيه ي جهادي را ديديد, كه البته مخصوص جها سازندگي هم نماند اين روحيه در بسياري از دستگاهها رسوخ كرد.روحيه جهادي همان روحيه ي بسيجي و روحيه سنگرسازان بي سنگراين روحيه ي حركت عمومي , اين دلسوزي, اين ورود در صحنه ي كار و ابتكار اين كمك رساني انبوه , مخصوص ملتي است كه دل او از حركت جهادي گرم است و جوشش جهادي در دل او وجود دارد اين همان روحيه ي بسيج دوران دفاع مقدس است , اين همان روحيه ي سنگرسازان بي سنگر جهاد سازندگي است كه غسل شهادت مي كردند, روي بولدوزر مي نشستند تا خاكريز بزنند. ما اين روحيه را بايد حفظ كنيم .روحيه ي جهادي , نظم تشكيلاتي و پيشرفت علمياين روحيه با كار علمي و نظم تشكيلاتي هيچ منافاتي ندارد, بلكه اتفاقا كار علمي را هم همين روحيه ي جهادي بهتر مي كند. من به شما عرض كنم , ما پيشرفت هاي علمي و پژوهشي بسيار زيادي در بخش هاي مختلف داشته ايم كه ستون اصلي اين بخش ها را همين جوان هاي انقلابي و بچه هاي مومن تشكيل داده اند. آنها بودند كه وارد ميدان شدند و براساس همان روحيه  بسياري از گردنه ها و عقبه هاي تحقيقات و كار مهم علمي را پيش بردند.فرهنگ جهادي در مقابل فرهنگ ماديبله , معنويت دنياي انسان را هم آبادتر مي كند منتها دنياي سالم . آن جايي كه فرهنگ جهادي نيست و فرهنگ مادي حاكم است , هر انساني به تنهايي خودش محور همه ي حوادث عالم است سود را براي خود مي خواهد و ضرر را از خود دفع مي كند , اصل براي او اين است لذا تعارض ها و بي اخلاقي ها و بي صداقتي ها و دشمني ها پيش مي آيد.آن جايي كه حركت و روح جهادي وجود دارد انسان در ايمان و آرمان و خدمت به ديگران حل مي شود و خود را فراموش مي كند.كشاورزي و دامداري ما هم با اين روحيه رونق واقعي خود را پيدا خواهد كرد.روحيه جهادي كار علمي و مديرانهبله , آب در كشور ما به قدر زمين نيست معروف است كه كشور كم آبي است اما اگر با عقل و تدبير و روحيه ي خستگي ناپذير پيش برويم , مي شود از همين آب موجود استفاده كرد. آب هايي را كه هرز مي رود مهار كنيم . آب ها را درست مصرف كنيم در مصرف آب اسرفا نكنيم با كار علمي و مديرانه مي شود استفاده ي بهينه كرد.به واقعيت پيوستن آرمان ها در سايه ي روحيه ي جهاديبعضي ها اشتباه مي كنند كه در مقابل آرمان گرايي , واقع بيني را مطرح مي كنند. در نظر اينها واقع بيني نقطه ي مقابل آرمان گرايي است اين خطاي بزرگي است چون آرمان گرايي خودش واقعيت ها را در جامعه مي سازد. يك مجموعه ي با آرمان و داراي هدف هاي بلند مي تواند واقعيت ها را طبق آرمان خود شكل دهد و به وجود بياورد. دنيا اين طور پيش رفته است آرمان ها را كنار بگذاريم به بهانه ي واقع بيني اين كمال غفلت است آرمان گرايي به وجود آورنده ي واقعيت ها ي شيرين و مطلوب است .معناي جهاد كشاورزيلفظ جهاد در اول اسم وزارت جهاد كشاورزي معنا دارد يعني كار بايد با روحيه ي جهادي صورت بگيرد. اين وزارتخانه امروز مي تواند و مي بايد با همين روحيه وارد ميدان كار شود.توصيه هائي به دست اندر كاران كشاورزياين كارهايي را هم كه گفتند خوب است اما خيلي بايد كار كرد هنوز خيلي نواقص وجود دارد. بعضي از نكاتي كه اين كشاورز محترم در اين جا بيان كردند چهارده, پانزده نكته ي درخواستي بسيار لازم است و بايد دنبال شود و وزارت جهاد كشاورزي, دولت , مسوولان , محلس و ديگران همين ها را تحقق ببخشند.سياستهاي ثابت , ماندگار و پيگيري شدهيكي ازاساسي ترين كارها اين است كه در باب كشاورزي و محصولات كشاورزي , سياست ها ثابت, ماندگار و پيگيري شده و به مسائل توليد كنندگان كشاورزي رسيدگي شود اين طور نباشد كه يك سال ما به خاطر كمبود پياز, پياز وارد كنيم اما سال بعد كه كشاورز ما پياز توليد كرد اين محصول در انبارها بپوسد كشور ما مستعد است . ديديد سال گذشته بحمدالله بارندگي خوبي شد و كشور تقريبا در توليد گندم خودكفا شد اين همان چيزي بود كه من تاكيد مي كردم و بحمدالله مسوولان خودكفايي گندم را دنبال كردند.لزوم خودكفايي و توانمندي صادرات در محصولات استراتژيك كشاورزيالبته گندم يكي از چيزهاي لازم ماست در بقيه ي مواد لازم مثل لبنيات, روغن و گوشت هم بايد كشور كاملا خودكفا و غني شود و بتواند اين محصولات را صادر كند ما بايد اين مساله را دنبال كنيم و اين به نظر ما كاملا ممكن است ما دشت هاي وسيع و خوبي داريم .كشاورزي كاري سازنده اثرگذار و مقدسمن به شما كشاورزان عزيز عرض مي كنم كه اين كار به عنوان يك كار سازنده اثرگذار و يك كار مقدس دنبال كنيد. ان شاءالله سياست هاي مسوولان هم به كمك شما بيايد.توليد كشاورزي بايد اقتصادي و سودآور شودو همان طور كه اشاره كردند, توليد كشاورزي , اقتصادي , سودآور و تشويق كننده براي سرمايه گذاري شود و در سايه ي اين تحرك عظيم, مردم احساس راحتي كنند و از لحاظ غذا احساس امنيت كنند و كشور بتواند كار خودش را انجام دهدارزش خدمت در وزارت جهاد كشاورزيمسوولان محترم هم در وزارت جهاد كشاورزي خدمت خود را مقدس بدانند كار آنها بسيار مهم و يكي از انساني ترين كارهاستامداد الهي و موانع آن 
البته خداوند متعال هم تفضل و لطف خواهد كرد هر جا شما تلاش و مجاهدت كنيد مطمئن باشيد كمك الهي بالاي سرشماست. بله اگر تنبلي كنيم كنار بنشينيم محاسبه بد بكنيم و فريب بخوريم كمك الهي از ما گرفته خواهد شد ديگر نبايد از خدا شكايت كنيم كه چرا به ما كمك نكرد از خودمان بايد شكايت كنيم و خودمان را بايد ملامت كنيم كساني كه تلاششان موثر است اگر وارد ميدان كار و تلاش شوند و از اراده و فكر و جان و جسم خودشان مايه بگذارند حتما كمك الهي بالاي سر آنها و در اختيار آنهاست