محققان، مؤلفان، ویراستاران و همكاراننوع همكاری
1حجت‌الاسلام اشكیان، مجیدپژوهشگر بخش آماده‌سازيِ مقالات و پرونده‌های علمی
2آیت‌الله اعرافی، علی رضاعضو شورای علمی
3آقای الهامی، ظاهرپژوهشگرِ بخش آماده‌سازی مقالات
4خانم الهی، سفانهویراستار
5حجت‌الاسلام الهی‌پور، محمد‌مهدیپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی
6آقای انصاری،‌ نصراللهپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی
7آقای انصاری‌نیا، مهدیویراستار
8باقری، حسینداور محتوایی مقالات
9آقای برجی، محسنطراح بانك اطلاعات سرواژه‌ها و مدیر پروژه وب سایت
10آقای برجی، مصطفیمدیر هنری
11حجت‌الاسلام دكتر برجی، یعقوبعلیمؤلف، عضو شورای علمی، مدیر علمی، مدیر بخش فقه و حقوق
12آقای ترابی، مجیدداورِ محتوایی مقالات
13آقای تمیمی، حیدرپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
14حجت‌الاسلام توزندجانی، محمودپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌های علمی
15آقای جعفری، محمدپژوهشگرِ بخش آماده‌سازی مقالات
16آقای جهانگیری، ایرجداورِ محتوایی مقالات
17آقای چهره‌قانی، محمدپژوهشگر بخش سرواژه‌یابی و پرونده¨ علمی
18حجة الإسلام حسینی، سیداحمدمؤلف، داورِ محتوایی مقالات
19آقای حسینی، سیدعباسپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده علمی
20حجت الاسلام دكتر حسینی، سیدعلیمؤلف، داور، عضو شورای علمی
21آقای دلیلی یاوری، مرتضیامور اداری
22خانم حسینی ركن‌آبادی، معصومه‌ساداتویراستار
23حجت‌الاسلام دكتر حیدری، محمدحسنداور و مدیر بخش تاریخ و تمدن
24خانم خسروی، فهیمهپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
25حجت‌الاسلام دكتر دشتی، محمدمؤلف، داورِ محتوایی مقالات
26حجت‌الاسلام رحمانی، محمدمؤلف، داورِ محتوایی مقالات
27آقای رحمتی، جوادپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
28حجت‌الاسلام دكتر رستمی، محمدحسنپژوهشگرِ طراح دانشنامه
29آقای رفیعی، محمدحسینمؤلف
30حجت‌الاسلام رهبر، محسنمؤلف
31حجت‌الاسلام سلطانی، محمدعلیمؤلف، داورِ محتوایی مقالات
32آقای سیاحت، عابدینویراستار علمی
33حجت‌الاسلام سیفی كناری، مصطفیپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده علمی
34آقای فرشادفر، عزت‌اللهداور محتوایی مقالات
35آقای شفیعی، محمدپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
36حجت الاسلام شورگشتی، احمدپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌های علمی
37حجت الاسلام شورگشتی، مجیدپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌های علمی
38آقای شیعی، امیر حسنمؤلف، داورِ محتوایی مقالات
39آقای دكتر طوسی، محسنمؤلف
40آیت الله عابدی، احمدپژوهشگرِ طراح دانشنامه
41آقای عراقی، جلالپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌های علمی
42حجت الاسلام دكترعلمی، محمد جعفرعضو شورای علمی، داورِ محتوایی مقالات
43آقای علوی، سید طالبمؤلف
44آقای علوی، محمد جوادپژوهشگرِ بخش مدخل یابی و پرونده‌های علمی
45حجت‌الاسلام علی‌اكبریان، حسنعلیمؤلف
46حجت‌الاسلام فرخاری، حبیبپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌های علمی
47آقای فیاض، عبدالهادیپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
48آقای فیاض، محمدنجفپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
49آقای متقی، تقیمؤلف، داورِ محتوایيِ مقالات، ویراستار
50حجت‌الاسلام محسنی، غلام‌رسولمؤلف
51آقای محصلی، عباسپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده علمی
52آقای محمدی، محمدپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده علمی
53آقای محمدی‌فر، محسنپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده علمی
54حجة الإسلام مرتضوی، سید محمودپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌ علمی
55دكتر مظفریان، ولی اللهداور علمی گیاهان دارویی
56خانم معصومی، طیبهویراستار
57آقای موحدی، محمدجوادپژوهشگر بخش سرواژه‌یابی و پرونده¨ علمی
58خانم موسوی، سیده‌فاطمهویراستار
59حجت‌الاسلام مهدوی راد، محمد علیپژوهشگرِ طراح دانشنامه
60آقای مهدوی سعیدی، مجتبیویراستار ارشد، مدیر بخش ویرایش
61آقای میرحیدری، سیدمهدیپژوهشگر بخش پرونده‌های علمی
62حجت‌الاسلام میقانی، رضاداورِ محتوایيِ مقالات
63حجت‌الاسلام دكتر ناطقی، حیات‌اللهمدیر بانك اطلاعات و پژوهشگرِ بخش آماده‌سازی مقالات
64آقای نبی‌نژاد، جوادپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
65آقای نبی‌نژاد، محسنپژوهشگرِ بخش پرونده‌های علمی
66حجت‌الاسلام نعیم‌آبادی، احمدپژوهشگرِ بخش سرواژه‌یابی و پرونده‌های علمی
67حجت‌الاسلام هاتف قوچانی، مجتبیمؤلف، داورِ محتوایی مقالات، مدیر بخش گیاهان دارویی