1آبآبادی
2آبارِ علی(علیه السلام) (← چاه)آب‌انبار
3آبِ حیات (← آب)آب‌سالار (← میراب)
4آب سنجیآب‌كِشی
5آب گرمآبنوس
6آبیاریآتش
7آتش‌سگ (← شابابك)آذان‌الفأر
8آذربوآذرِیون
9آراشید (← بادام زمینی)آرد (← گندم)
10آرغیسآرنیكا (← همیشه‌بهار)
11آزادْ دِرختآس
12آسمانآسه (← حضض)
13آسیابآشامیدنی
14آغوز (← شیر)آفت
15آقطیآكونیت (← بیش)
16آگاو (← صبر)آلاتِ ذبح (← ذبح)
17آلاتِ صید (← صید)آلبالو
18آلوآلوچه¨ سلطانی
19آلودَگیآلوسَن
20آمُلِهآناناس
21آناغالسآنجِدان رومی (← گل‌پر)
22آنِسُ النفسآویشن
23آهنآهو
24آیش (← كشاورزی)ائمه“
25ابراَبْـرون (← همیشه‌بهار)
26ابریشم‏اِبن‌لَبون (← شتر)
27اِبن‌مَخاض(← شتر)اَبوخَلْسا (← هوجویه)
28اَبوقانِس (← غاسول رومی)اَبهُل
29اُترُج (← بالنگ)اتلاف
30اَثْلاَثلَق (← فنجشك)
31اِثْمِد (← سرمه)اجاره
32اِجّاص (← آلو)احتكار
33اِحرِیض (← گل كافشه)اِحیای مَوات
34ادرك (← آلوچه سلطانی)اِذاراقی
35اِذخِر (← كاه مكه)اراضی
36اَراقوارزن
37ارغواناَرقِیطون
38اَرْمالارّه ماهی (← ماهی)
39ازگیل (← زعرور)اژدها (← مار)
40اَسارون (← سرابیون)اسب
41اِسپَرْك (← زریر)اِسپِست (← یونجه)
42اَستَراِستِسقا
43اِسراراسراف