1خار 
2خار مقدس 
3خارخسك 
4خارشتر 
5خارمصریپیراکانتا(به انگلیسی: Pyracantha) یا خار مصری، درختچه ایی بزرگ از رده ی خارهای همیشه سبز واز خانواده ی گل‌سرخیان می‌باشد.
6خاز بازارجاع به مگس
7خاشاك 
8خاك 
9خاكستر 
10خاكشیر 
11خالواش؟گیاه
12خالیدونیونارجاع به درخت مامیران
13خامازورگیاه ارجاع به پنیر بند
14خاماسوقی؟نام گیاهی است
15خامه 
16خانق الكلبارجاع به اذاراقی
17خانق النمرگیاه سمی
18خبازیارجاع به خطمی
19ختمی 
20خر خیارخرخیار گیاهی است علفی چندساله و پایا از تیره کدوییان است که از عصاره میوه آن به نام الاتریوم در پزشکی گیاهی استفاده می‌کنند.
21خراج 
22خربزه 
23خربقگیاه
24خرچنگ 
25خرخاكی 
26خردل 
27خرزهره 
28خرس 
29خرفه 
30خرك ماهیارجاع به دلفین
31خرگوش 
32خرگوشكنام گیاهی است دوائی و قابض و دفع اسهال کند و آنرا بعربی آذان الارنب خوانند
33خرما 
34خرمالو 
35خرمگس 
36خرمن 
37خرنوبخَرنوب نام یک گونه گیاه دارویی
38خروس 
39خروعارجاع به بیدانجیر
40خزّ 
41خزامیارجاع به اسطوخودوس
42خزان 
43خزنده 
44خزهنوعی از سنگ عقیق
45خسرو دارونام های دیگر گیاه خولنجان به این ترتیب می باشد : قولنجان – گلچین – خسرو دارو
46خسوف 
47خشخاش 
48خشكسالی 
49خشكی 
50خصّخص نام چشمه آب گرمی است واقع در بخش مرکزی
51خصبارجاع به خرما
52خصی الثعلبارجاع به شاطریون
53خصی الكلبگیاه
54خطّنام جای پرنخلستان است در بحرین و آنرا خط عبدالقیس نیز می گویند.
55خطمی 
56خطمی اوفی سینالگیاهی‌ علفی‌ و پایابه‌ ارتفاع‌ در حدود 5/1 متر پوشیده‌ ازكركهای‌ مخملی‌ و سفید رنگ‌، برگها متناوب‌به‌ رنگ‌ سبز مایل‌ به‌ سفید و كركداراست‌.
57خفاش 
58خفّانارجاع به شتر مرغ .
59خفجارجاع به شتر
60خلّرخُلَّر یا سَنـگِـنَک (با نام علمی: Lathyrus sativus) سرده‌ای از گیاهان گلدار است.
61خلقت 
62خلنگسرده‌ای است که شامل ۸۶۰ گونه از گیاهان گلدار از خانوادهٔ خلنگیان می‌باشد.
63خله شیطانیگیاهی است علفی یكساله بلندی آن در حدود یك متر .بوته آن شبیه بوته هویج با برگهای بریده نخی می باشد.این گیاه نیز میوه اش بیشتر مصرف دارویی در طب سنتی دارد و در بوشهر ،دالكی ،آبادان،شهبازان و كشور در ارتفاع ۸۰۰ متری دیده می شود.
64خلیج فارس 
65خمانارجاع به آقطی
66خمر 
67خمره 
68خمس 
69خمیرهخمیر ترش خمیر مایه . 2 - سرشت طینت .
70خندروسنامهای دیگر در فارسی : جو گندم، گندم مکه، خوندروس، سلت، علس، اجرف جوترشک، جو برهنه، فربو، خرجو.
71خندق 
72خورشید 
73خوشاروزهنام گیاه معطر و خودرو که پودر شده آن راروى دوغ ریزند.
74خوشه 
75خوشه چین - پرندهچیننده ٔ خوشه . لاقط. لاقطه
76خوك 
77خوك دریاییخوکان دریایی گروه وسیعی از جانوران پستانداران نیمه آبزی و باله داری هستند که گونه هایی مانند گراز دریایی، فک خزدار، شیر دریایی، فیل دریایی، فک گوش‌دار، فک بی‌گوش و برخی گونه‌هایی از این دست را در بر می‌گیرد.
78خولانخولان . [ خ َ وَ ] (ع اِ) درختی است که حضض عصاره ٔ آن است
79خولنجانارجاع به خسرو دارو .
80خون 
81خون سیاوشانگیاه دراسنا Dracaena (خون سیاوشان) یکی از گیاهان مقاوم با بیش از 40 نوع است
82خیار 
83خیار بالنگنوعی از خیار که بادرنگ گویند. (ناظم الاطباء). قسمی از میوه که نام آن خیار و نام دیگرش بادرنگ است . اکنون هم در بعضی از بلاد ایران خیار را بالنگ گویند.
84خیار چنبر 
85خیار حیوان 
86خیار دشتیارجاع به خرخیار
87خیربواارجاع به همیشه بهار
88خیری 
89خیزران 
90داتورهتاتوره (Datura stramonium L) یا داتوره، گیاهی است یک‌ساله به ارتفاع ۲۰۰ _ ۵۰ سانتی متر، از تیره سیب‌زمینی. جزو گیاهان داروئی محسوب می‌شود.
91داذیداذی اسم دانه ایست بسیار تلخ باریکتر و درازتر از جو جو جادو
92دارچین 
93دارفلفلبه فارسى در بازار دارویى ایران«فلفل دراز»و در كتب طب سنتى و بازار«دار فلفل»نامبرده مى‌شود.به هندى آن را«پى‌پلامول»نامند.
94داركوب 
95داركیسهکیسه ای که هنگام خزان بر میوه ٔ درختان پوشانند.
96دارو 
97دارواشدارواش یک گیاه نیمه انگلی از تیره صندلیان است، برگ دارد و می‌تواند قسمتی از مواد غذایی خود را تولید کند. این گیاه انگل درختان است ولی خسارت زیادی به آن‌ها نمی‌زند و گیاه انگلی خیلی مهمی نیست.
98داروی مقدّسمسكالین، داروی مقدس هندیان مكزیك بوده است كه با استفاده آن، در تشریفات مذهبی خود، به حالت خلسه فرو می رفته اند.
99داس 
100داغداغانداغداغان یا تاگوکTagouk یا ته گوک درختی است برگ‌ریز از راستهٔ گل سرخ از تیرهٔ شاهدانگان جنس داغداغان‌ها که می‌تواند میان ۲۰ تا ۲۵ متر ارتفاع پیدا کند.
101دالیهدولاب که بگاو گردد.
102دام 
103دامپزشك 
104دامداری 
105دانه 
106دانه كنجد 
107داوودی 
108دباسیدُبسی ، نوعی پرنده . به لغت عراق شفنین بری است . نوعی کبوتر نامه رسان است
109دبورارجاع به زنبوران عسل .
110دجله 
111دحو الارض 
112در نجف - سنگ 
113درّاجدُرّاج یا کبکنجی یا پور پرندگانی از زیرتیره کبکیان هستند که از گذشته به طور سنتی در سرده Francolinus طبقه‌بندی می‌شدند اما اکنون اغلب آن را شامل چند سرده می‌دانند.
114درخت 
115درخت استریكنینارجاع به اذارقی.
116درخت پشهکنجک نام درخت سده است که بعربی شجرةالبق خوانند. (برهان قاطع). درختی است که درون بارش پر از پشه است و بعربی شجرةالبق گویند.
117درخت پنجهنام‌های دیگر آن: درخت لاله، درخت پنجه امریكای جنوبی و درخت پنجه سودان می‌باشد.
118درخت رنگ اناتودرخت آناتو ، گیاهی همیشه سبز از خانواده Bixaceae ( بیکساسه) میباشد که بومی آمریکای جنوبی میباشد.
119درخت سلمارجاع به سلم
120درخت سیبارجاع به سیب
121درخت گز 
122درخت گز انگبین 
123درخت لاله 
124درخت مریم 
125درخت مو 
126درخت نان ؟درخت نان گونه ای از درختان گلدار و از خانواده توت است و در آسیای جنوب شرقی و بیشتر جزایر اقیانوس پاسیفیک می‌روید. همچنین در جزایر بادپناه و جزایر بادگیر کارائیب رویش دارد.
127درختكاری 
128درمنهگیاهی است خودرو با ساقه راست و محکم و برگ های ریز و بریده که در بیابان ها می روید، از بوته اش جاروب درست می کنند یا در تنورها و کوره ها می سوزانند، شیره اش نیز در طب مورد استفاده قرار می گیرد.
129درنده 
130درونهبه معنی درونک است و آن گیاهی باشد شبیه به عقرب . (برهان ). بیخ گیاهی است دوائی که شبیه به کژدم باشد و آن را معرب ساخته اند درونج عقربی خوانند. (جهانگیری ) (از آنندراج ). و رجوع به درونج شود.
131درّه 
132دریا 
133دریاچه 
134دریای خزر 
135دریای سیاه 
136دشت 
137دغدغكسرده دغدغک‌ها، سرده‌ای از گیاهان است از تیره باقلائیان و راسته باقلاسانان. سرده دغدغک‌ها شامل حدود ۲۵ گونه از بوته‌های برگریز با بلندی ۲ تا ۵ متر است که بومی جنوب اروپا، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا هستند.
138دفلیدفلی هو نبت مرّ زهره كالورد الأحمر، وحمله كالخروب، من الفصیلة الدفلیة، ویتخذ للزینة.
139دلجهدلیجه پرنده‌ای شکاری از سرده شاهین است. طول بدن این پرنده ۳۱ تا ۳۷ سانتیمتر و وزن ۱۸۰ گرم است.
140دلفین 
141دم اسبیدم اسب از جمله گیاهان دارویی است که از قدیم در اروپا و چین بکار می‌رفته‌است. در فارسی به آن «دم اسبی»، «دم اسب» و «علف هفت بند» نیز می‌گویند.
142دم الخویناسم دیگر آن ( البقم ) است گیاهى است كه از چوب آن رنگ بدست آید ؛
143دم جنبانك 
144دم شیر ؟نام‌های‌ رایج‌: فراسیون‌القلب، دم‌ شیر قلبی، ذنب‌الاسد. دم‌ شیر گیاه‌ با دوامی‌ است‌ كه‌ بوی‌ تند ادویه‌ مانندی‌ دارد. ساقه‌ی‌ محكم‌ و مستقیم‌ آن‌ به‌ بلندی‌ 1 تا 5/1
145دمبلاندُنبالان به بیضه چارپایان اهلی مانند بز، گوسفند و گاو گفته می‌شود. دنبالان غده‌ای سفید و پر چربی است که وزن آن به ۱۰۰ گرم نیز می‌رسد. در خاورمیانه و کشورهای مدیترانه‌ای دمبالان را به عنوان خوراک تهیه می‌کنند.
146دنبلان 
147دنیا 
148دواء 
149دود 
150دوغ 
151دهقان 
152دهلیز 
153دهمستدهمست (انواع گیاهان جنس Laurus که همیشه سبز بوده و برگ های براق و خوشبو دارند
154دیات 
155دیباجارجاع به ابریشم
156دیفن باخیادیفن‌باخیا گیاهی از خانوادهٔ گل‌شیپوریان است. این گیاه بومی آمریکای استوایی است. ساقه‌های سادهٔ آن سرتاسر پوشیده از برگ‌های غلافیِ رنگارنگ و خالدار است.
157دیم 
158دیو 
159دیو آلوبالونامهای دیگر در فارسی :سوختال. مشخصات: درختچه ای است به ارتفاع 5 متر و چند ساله. برگهای آن کوچک، نوک تیز سبز هستند که زیر آنها پوشیده از تارهای سفید است. گلهای دیو آلبالو سفید رنگ و بسیار زیبا هستند ورنگ میوه اش قرمز یا نارنجی است.
160دیوخاردیوخار که آنرا سفیدخار یا خفچه نیز گویند، با نام علمی Lycium barbarum گیاهی است پرخار از خانواده بادنجانیان. دیوخار انواع وحشی و تزئینی دارد و خاصیت‌های متعدد دارویی آن معروف است. دیوخار درخت یا درختچه ایست خزان پذیر که تا ۴ متر نیز رشد می‌کند.