1كتابخانه¨ آستان قدس رضوی
2كتابخانه¨ آیت‌الله العظمی مرعشی
3كتابخانه¨ بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی
4كتابخانه¨ تخصصی تاریخ
5كتابخانه¨ تخصصی فقه و حقوق
6كتابخانه¨ جامع جامعةالعلوم
7كتابخانه¨ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
8كتابخانه¨ دانشگاه امام صادق@
9كتابخانه¨ مؤسسه¨ احیای طب طبیعی
10كتابخانه¨ مجتمع آموزش عالی امام خمینی
11كتابخانه¨ مجلس شورای اسلامی
12كتابخانه¨ مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد كشاورزی
13كتابخانه¨ ملی ایران
14پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی@
15پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
16جامعةالمصطفی@ العالمیة
17جامعه¨ گیاه‌درمانی كشور
18دائرة‌المعارف پزشکی اسلام و ایران
19فرهنگستان علوم پزشكی
20مجتمع آموزش عالی فقه
21مركز دائرةالمعارف قرآن
22مؤسسه¨ احیای طب طبیعی
23مؤسسه¨ ابن‌سینا (علیگره هند)
24دانشگاه همدرد (دهلی)
25شورای مركزی تحقیق در طب یونانی (دهلی)
26رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند ـ دهلی نو
27كتابخانه¨ مدیریت مطالعات وتحقیقات حوزه¨ نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی.