1پِهِن 
2پاپایاارجاع به خربزه
3پاپیتالارجاع به پیچك
4پادزهرارجاع به تریاق
5پارک جنگلی 
6پارک ملی 
7پارمسانارجاع به پنیر
8پازن 
9پالانارجاع به زین
10پامچال 
11پاندا 
12پاییز 
13پرَارجاع به پرندگان
14پرپینارجاع به خرفه
15پرتقال 
16پرچین 
17پرستو 
18پرسیاوشان 
19پروار بندی 
20پروانه 
21پروتئینارجاع به گوشت
22پری شاهرخارجاع به مرغ انجیر خوار
23پس چرارجاع به چرا گاه
24پس دوشیارجاع به شیر
25پس ماند 
26پستانداران 
27پسته 
28پشم 
29پشه 
30پکارجاع به قورباغه
31پل 
32پلنگ 
33پلیکان 
34پنبه 
35پنبه زنارجاع به پنبه
36پنج انگشت 
37پنجه زدنارجاع به جوانه یا گیاه
38پنجه گرگ 
39پنجه مریمارجاع به پنج انگشت
40پنگوئن 
41پنیر 
42پنیرک 
43پوپکارجاع به هدهد
44پوست 
45پوستین 
46پوشش گیاهیارجاع به چراگاه
47پولکارجاع به ماهی
48پونه 
49پیاز 
50پیازچه 
51پیچ امین الدوله 
52پیچک 
53پینه دوز 
54پیوند گیاهان 
55تَلارجاع به تپه
56تُختارجاع به گاو
57تُندر 
58تابستان 
59تاتوره 
60تاج الملوک 
61تاج جنگلی 
62تاج خروس 
63تاجریزی 
64تاغارجاع به تاج خروس
65تاکارجاع به انگور
66تاکستانارجاع به انگور
67تالاب 
68تبخیر 
69تحجیر 
70تخم ریزیارجاع به ماهی
71تخم شربتی 
72تخم کتانارجاع به کتان
73تخم مرغارجاع به مرغ
74تخمیر 
75تدخینارجاع به تنباکو
76تدلیس 
77تذرو 
78تذکیه 
79ترب 
80تربتارجاع به خاک
81تربچهارجاع به ترب
82ترتیزک 
83ترخون 
84ترشک 
85ترکهارجاع به گیاه
86ترگیل 
87ترنج 
88ترنجبین 
89تره 
90تره تیزک 
91تره فرنگی 
92ترویج کشاورزی 
93تریاق 
94تریاکارجاع به افیون
95تریپسارجاع به توت فرنگی
96تز 
97تسطیح اراضی 
98تشنه داری 
99تعاونی 
100تغذیه 
101تقسیم اراضی 
102تگرگ 
103تلخ بیان 
104تلقیح 
105تلقیح مصنوعیارجاع به تلقیح
106تله 
107تمر هندی 
108تمساح 
109تمشک 
110تموزارجاع به تابستان
111تنباکو 
112تنگارجاع به زین
113تنگه 
114تنهارجاع به درخت
115توت 
116توت فرنگی 
117توتونارجاع به تنباکو
118تورارجاع به صید
119توزیع 
120توسارجاع به درخت
121توسعه پایدار 
122توسکا 
123توفانارجاع به باد
124تولیارجاع به خرگوش
125تولید 
126تیزآب 
127تیلارجاع به خربزه
128تیمار 
129تینارجاع به انجیر
130تیهو 
131ثعلب 
132جَرَبارجاع به کنه
133جَعتارجاع به شتر
134جَفتمیوه بلوط
135جِرمارجاع به میكروب
136جاندارارجاع به جانور
137جانور 
138جانور شناسی 
139جبلارجاع به كوه
140جبیر ( نوعی آهو) 
141جدوار 
142جزر و مد 
143جعاله 
144جعده 
145جعفری 
146جغد 
147جلبک 
148جلگه 
149جنگل 
150جهاد سازندگی 
151جهاد کشاورزی 
152جهاز 
153جو 
154جو دوسرارجاع به جو
155جو زمین 
156جوانهارجاع به گاو
157جوجه 
158جوجه تیغی 
159جوز ارقم 
160جوز القی 
161جوز بویاارجاع به جوز هندی
162جوز رومی 
163جوز ماثلارجاع به تاتوره
164جوز هندی 
165جوش شیرین 
166جولاارجاع به عنکبوت
167جوهر لیمو 
168جوی 
169جیرجیرک 
170جیره 
171جیوه 
172چاخ لق 
173چادر نشینی 
174چارواداری 
175چاه 
176چای 
177چراگاه 
178چرخ ریسک 
179چرخاب 
180چرخه آبارجاع به آب
181چرز 
182چرغ 
183چرم 
184چشمه 
185چغندر 
186چکاوک 
187چلپاسه 
188چلچله 
189چلغوزه 
190چمن 
191چنار 
192چهارپاارجاع به حیوان
193چوب چینی 
194چوبدار 
195چوپان 
196چوپک 
197حُضُض 
198حب البان 
199حب الملومارجاع به جوز القی
200حرا 
201حرام گوشتارجاع به حیوان
202حریرارجاع به ابریشم
203حریم 
204حشره 
205حشره خوار 
206حشیش 
207حشیشه الجرب 
208حصیر 
209حفاظت خاک و آبارجاع به خاك
210حق الارتفاق 
211حق الحصاد 
212حق الشرب 
213حق الشفعه 
214حقآبهارجاع به حق الشرب
215حلال گوشتارجاع به حیوان
216حلتیت 
217حلزون 
218حماضارجاع به ترشک
219حماماارجاع به ماهلو
220حنا 
221حنظل( میوه) 
222حواصیل 
223حواله 
224حوضه ابخیز 
225حیازت 
226حیوان