ويژگي‌هاي دارويي گياه اسطوخودوس (بخش از مقاله اسطوخودوس در جلد دوم كشاورزي)

در ديدگاه حكماي طب سنتي اسلامي، اسطوخودوس، گياهي محلل (تحليل‏ برنده خلط)،[1] ملطّف (لطافت‏ بخش و رقيق‏ كننده خلط)،[2] مفتّحِ[3] سدد (بازكننده گرفتگي مجراها)،[4] جاليِ (جلادهنده)[5] تمام اندام‏هاي دروني،[6] و بلكه تمام جسم[7] است؛ همچنين داراي قوه قابضه،[8] منضج (نضج دهنده و رساننده)،[9] نفاذ،[10] مقطع (قطعه قطعه كننده اخلاط)،[11] مطفي (فرونشاننده تيزي اخلاط)،[12] مجفّف،[13] مسخن (گرم‏كننده)،[14] مسهل،[15] مفرح (شادي‏آور) است[16] و طعمي تند، توأم با اندكي تلخي[17] دارد. ويژگي‏هاي يادشده از سوي حكيمان مبتني بر يافته‏هاي علميِ طبّ سنتي است كه در ادامه از يافته‏هاي برخي از آنان ياد مي‏شود: رازي، در روايتي از مقاله¨ دوم جالينوس، از ميان موارد يادشده، خاصيت تلخي و قبض را به ترتيب، ناشي از حضور جوهر زمينيِ لطيف و گوهر خاكيِ سرد در تركيب مزاج اسطوخودوس ياد كرده است؛ همچنين افزوده است كه تمام داروها با تركيبات ياد شده، داراي خواصي همچون مفتّح، ملطّف، جالي، مقويِ تمام اندام‏هاي دروني بدن هستند.[18] ابن‌وافد نيز استدلالي مانند رازي دارد.[19] همچنين، ابن‏سينا، به‏خاطر تلخي كه اين گياه دارد آن را محلل و ملطّف ياد كرده است.[20] ابن‏نفيس، در تحقيقي جامع و مبسوط مقدار تركيبات عناصر چهارگانه در اين گياه را اين‏گونه شرح مي‏دهد كه گوهر آن تركيبي از خاك و آتش است؛ مواد تشكيل‏دهنده¨ عنصر خاكي آن، برخي سرد و برخي گرم هستند و به ترتيب، خاصيت قبض و مزه¨ تلخ را در گياه پديد مي‏آورند؛ تندي آن نيز ناشي از عنصر آتش در تركيب آن است؛ جوهر اين گياه، لطيف است؛ زيرا گوهر آتشين آن از خاك سردش بيشتر و آب آن نيز كم است؛ البته، طعم آن تند و تلخ است كه هنگام تماس با زبان احساس مي‏شود.[21] اين گياه به دليل ماهيت آتشين آن، ملطّف و مقطع؛ به‏خاطر تلخي‏اش جالي و مفتّح؛ به علت خشكيِ شديد، همراه با خاصيت تحليلش، مجفّف؛ به دليل خشك‏كنندگيِ توأم با جالي، منقي؛ به‏خاطر ويژگي تلطيف همراه با تسخينش منضج؛ به دليل نيروي حرارتش؛ مسخن؛ به‏خاطر قوه¨ قابضه، تقويت‏كننده¨ اندام‏ها و با وجود حرارت و خاصيت ملطّف و محللش، مفشي (پراكنده‏كننده) است.[22] ابن‏بيطار با اشاره به مقاله¨ هشتم جالينوس، مزاج‏آن را ناشي از ماهيتِ خاكيِ داراي خاصيت قبوضيت و گوهرِخاكيِ لطيف، با ويژگي تلخي مي‏داندكه به سبب وجود اين تركيب، طعم آن تلخ و داراي خاصيت قبض اندك و تقويت‏كننده¨ تمام اعضاي دروني و بدن است.[23] منافع: از قديم، حكيمان مسلمان طب سنتي، به منافع اسطوخودوس پي برده و در اين باره مطالب فراواني نگاشته‏اند. در يك دسته‏بندي مي‏توان‏گفت كه آنان، گياه خشبيِ اسطوخودوس را دارويي بي‏نهايت شفابخش براي اندام‏ها، بافت‏ها و دستگاه‏هاي گوناگون بدن انسان، قفسه سينه، مجاري ادراري ودفعي، بافت ماهيچه‏اي، دستگاه عصبي و دستگاه گوارش ياد كرده‏اند. در ادامه، شرح يافته‏هاي حكيمان اسلامي، به تفكيك دستگاه‏ها، اندام و بافت‏هاي گوناگون بدن، به تفصيل بيان مي‏شود. درباره¨ سودمندي آن براي بيماري‏هاي دستگاه عصبي از منظر بيشتراطباي گذشته، اسطوخودوس در درمان بيماري‏هاي عصب سرد،[24] مانند ماليخوليا (افسردگي ماژر)،[25] صرع (نوعي اختلال عصبي)[26] و رعشه[27] و گونه‏هاي مختلف آن، همچون رعشه دماغي[28] و ارتعاش سر[29] بهترين داروست؛ از اين‏رو ابن‏سينا توصيه مي‏كند كه مبتلايان به ضعف اعصاب يا كساني كه به سبب سرما ازبيماريِ عصب رنج مي‏برند، شربت اين دارو را به‏طور مداوم مصرف نمايند؛[30]


[1]. القانون، ج1، ص332؛ المختارات، ج2، ص16؛ منتخب جامع المفردات، ص88؛ الشامل، ج2، ص293، 299؛ الموجز في الطب، ص108؛ بحر الجواهر، ص32؛ تذكرة أولي الألباب، ج1، ص42؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520؛ معارف گياهي، ج5، ص216؛ الأدوية المفردة في كتاب القانون، ص34.

[2]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ الابنية عن حقائق الأدوية، ص19؛ كتاب الأدوية، ص74؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ حديقة الأزهار، ص15؛ الشامل، ج2، ص293، 299؛ الموجز في الطب، ص108؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24، 25؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123؛ مخزن المفردات، ص35؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520؛ الأدوية المفردة في كتاب القانون، ص34؛ گياه‏درماني، ص61.

[3]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ الابنية عن حقائق الأدوية، ص19؛ كتاب الأدوية، ص74؛ الكليات في الطب، ص436؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ المختارات، ج2، ص16؛ حديقة الأزهار، ص15؛ الشامل، ج2، ص293؛ الموجز في الطب، ص108؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24، 25؛ بحر الجواهر، ص32؛ تذكرة أولي الألباب، ج1، ص42؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123، 124؛ مخزن المفردات، ص35؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520.

[4]. القانون، ج1، ص332؛ الابنية عن حقائق الأدوية، ص19؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ حديقة الأزهار، ص15؛ بحر الجواهر، ص33؛ المختارات، ج2، ص16؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123، 124؛ مخزن المفردات، ص35؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520.

[5]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ كتاب الأدوية، ص74؛ الكليات في الطب، ص436؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ الشامل، ج2، ص293؛ الموجز في الطب، ص108؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24، 25؛ بحر الجواهر، ص32؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520.

[6]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ كتاب الأدوية، ص74؛ الكليات في الطب، ص436؛ المختارات، ج2، ص16؛ حديقة الأزهار، ص14؛ الشامل، ج2، ص294، 299؛ الموجز في الطب، ص108؛ منتخب جامع المفردات، ص88؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520؛ معارف گياهي، ج5، ص216؛ زبان خوراكي‏ها، ج2، ص197.

[7]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ كتاب الأدوية، ص74؛ الكليات في الطب، ص436؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ الشامل، ج2، ص294، 299؛ الموجز في الطب، ص108؛ منتخب جامع المفردات، ص88؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520.

[8]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ كتاب الأدوية، ص74؛ الكليات في الطب، ص436؛ المختارات، ج2، ص16؛ الشامل، ج2، ص292؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24؛ تحفة المؤمنين، ص41.

[9]. الشامل، ج2، ص293، 299؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24، 25؛ بحر الجواهر، ص32.

[10]. الشامل، ج2، ص293.

[11]. همان؛ مخزن الأدوية، ص123.

[12]. مخزن الأدوية، ص123.

[13]. الشامل، ج2، ص293، 296، 299.

[14]. همان، ص293، 294.

[15]. همان، ص300؛ الموجز في الطب، ص108؛ تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص124؛ معارف گياهي، ج5، ص217.

[16]. الشامل، ج2، ص300؛ مجمع المنافع، ص52؛ مخزن المفردات، ص35؛ معارف گياهي، ج5، ص216؛ داروهاي قلبي، ص340.

[17]. الحاوي، ج20، ص47؛ القانون، ج1، ص332؛ كتاب الأدوية، ص74؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ منتخب جامع المفردات، ص88؛ حقائق اسرار الطب، ص93؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24؛ بحر الجواهر، ص32؛ الشامل، ج2، ص292؛ مخزن الأدوية، ص122؛ مخزن المفردات، ص35؛ دائرة المعارف بستاني، ج3، ص511؛ عمدة المحتاج، ج2، ص520.

[18]. الحاوي، ج20، ص47.

[19]. كتاب الأدوية، ص74.

[20]. القانون، ج1، ص332؛ گياه‏درماني، ص61.

[21]. همان، ج2، ص292.

[22]. همان، ص293، 294.

[23]. الجامع لمفردات الأدوية، ص24.

[24]. القانون، ج1، ص332؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ المختارات، ج2، ص16؛ الشامل، ج2، ص295؛ بحر الجواهر، ص33؛ گياه‏درماني، ص61.

[25]. المنصوري، ص167؛ القانون، ج1، ص332؛ الابنية عن حقائق الأدوية، ص19؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ الأغراض الطبية، ص610؛ المختارات، ج2، ص16؛ الشامل، ج2، ص295، 300؛ الموجز في الطب، ص108؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24؛ بحر الجواهر، ص32؛ تذكرة أولي الألباب، ج1، ص42؛ مخزن الأدوية، ص123؛ طب الائمه (پاورقي)، ص543؛ معارف گياهي، ج5، ص217؛ زبان خوراكي‏ها، ج2، ص197؛ الأدوية المفردة في كتاب القانون، ص34؛ گياه‏درماني، ص61.

[26]. الحاوي، ج20، ص47؛ المنصوري، ص167؛ القانون، ج1، ص332؛ الابنية عن حقائق الأدوية، ص19؛ ذخيره¨ خوارزمشاهي، ج3، ص176؛ الشامل، ج2، ص295، 300؛ الموجز في الطب، ص108؛ الجامع لمفردات الأدوية، ص24؛ بحر الجواهر، ص32؛ مخزن الأدوية، ص123؛ طب الائمه“ (پاورقي)، ص543؛ معارف گياهي، ج5، ص217؛ دائرة المعارف طب اسلامي، ج1، ص169؛ زبان خوراكي‏ها، ج2، ص197؛ الأدوية المفردة في كتاب القانون، ص34؛ گزارش پژوهشي سال 1374، ص23؛ گياه‏درماني، ص61.

[27]. الشامل، ج2، ص295، 300؛ تذكرة أولي الألباب، ج1، ص42؛ مخزن الأدوية، ص123؛ معارف گياهي، ج5، ص217؛ دائرة المعارف طب اسلامي، ج1، ص169؛ زبان خوراكي‏ها، ج2، ص197.

[28]. تحفة المؤمنين، ص41؛ مخزن الأدوية، ص123.

[29]. الجامع لمفردات الأدوية، ص25؛ بحر الجواهر، ص33.

[30]. القانون، ج1، ص332؛ الموجز في الطب، ص108.